Kultura

Propagandowy plakat filmowy podkreślający zdobycze Konstytucji Polski Ludowej. Objaśnia artykuł 62, który gwarantował obywatelom Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dostęp do zdobyczy kultury i aktywny udział w rozwoju kultury narodowej