Zebra - sound (1)

Zebra - sound. Background - bush. (long shot).