Hyena

Hyena - howl. Background - bush (atmosphere).