Countryside - atmosphere (28)

Countryside - atmosphere (night). Dogs - barking (long shot). Night bird - flapping of wings.