Countryside - atmosphere (2)

Countryside - atmosphere (evening). Dogs - barking (long shot).