Countryside - atmosphere (19)

Countryside - atmosphere (evening). Dogs - barking (long shot).