Praha' bar

Praha' bar - long shot. (buzz - interior)