Gypsies (10)

Gypsies - quarrel. (foreign language - open-air)