Girl (1)

Girl - reciting a text('..Ele mele dudki, gospodarz malutki…').